Regulamin uczestnictwa w zajęciach w sezonie 2019 / 2020

(Pobierz regulamin w wersji: PDF / WORD)

WIELICKIE CENTRUM KULTURY
       Rynek Górny 6, 32-020 Wieliczka
tel./fax 12 278 32 00
wck.wieliczka.eu           e-mail: wck@wieliczka.eu

 

KARTY NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 

NA KARCIE I REGULAMINIE POWINIEN ZNALEŹĆ SIĘ PODPIS PEŁNOLETNICH UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ

LUB  RODZICÓW/OPIEKUNÓW OSÓB NIEPEŁNOLETNICH

 

Formularz zgłoszeniowy

uczestnika zajęć w sezonie 2019 / 2020

 

Imię i nazwisko………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….….………

Nazwa zajęć na które uczęszczać będzie uczestnik: …………………………………………………………………………………………………………………….

Data i miejsce urodzenia…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………

Imię i nazwisko rodzica/ prawnego opiekuna………………………………………………………………………………………………….….……………………….

Adres…………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………….…………

Telefon kontaktowy i adres e-mail…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………

Regulamin uczestnictwa w zajęciach  Wielickiego Centrum Kultury w sezonie 2019 / 2020
 1. WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH
 2. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Centrum, z siedzibą przy Rynku Górnym 6 oraz w świetlicach środowiskowych prowadzonych przez Wielickie Centrum Kultury jest:
  1. zapoznanie się i akceptacja niniejszego regulaminu,
  2. dokonanie zgłoszenia uczestnika zajęć przez rodzica/opiekuna u pracownika Centrum na stosownym formularzu zgłoszeniowym (deklaracja uczestnictwa), co jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu,
  3. w przypadku zajęć płatnych uiszczenie opłaty regulowanej cennikiem Centrum do 10 dnia danego miesiąca.
 3. Rezygnacja lub skreślenie z listy uczestników zajęć następuje w sytuacji, gdy uczestnik złoży pisemną rezygnację (również e-mailowo) lub gdy nie stosuje się do zapisów niniejszego regulaminu.
 4. W imieniu małoletnich uczestników sprawy organizacyjne, płatności za zajęcia dokonują rodzice lub opiekunowie prawni.
 5. Każdy uczestnik zajęć powinien posiadać ubezpieczenie NNW
 6. Każdy uczestnik zajęć, bądź jego opiekun prawny mają obowiązek poinformowania prowadzącego zajęcia o problemach zdrowotnych uczestnika zajęć, mogących mieć wpływ na uczestnictwo w zajęciach. Informacja powinna zostać podana przed rozpoczęciem zajęć.
 7. W przypadku zajęć o charakterze sportowym, uczestnik zajęć bądź jego opiekun prawny zobowiązani są do złożenia oświadczenia o braku przeciwwskazań do uprawiania danej dyscypliny sportu przez uczestnika zajęć.
 1. PŁATNOŚCI ZA ZAJĘCIA
 2. Wysokość opłat za zajęcia w Centrum reguluje cennik znajdujący się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Centrum oraz świetlicach środowiskowych prowadzonych przez Centrum.
 3. Wniesienie opłaty za uczestnictwo w zajęciach jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 4. Opłaty wnoszone są do 10-go dnia każdego miesiąca.
 5. Opłat można dokonywać:

– przelewem na konto bankowe: Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce 23 8619 0006 0010 0200 8051 0001                (w tytule przelewu  musi być podane: imię i nazwisko uczestnika, miesiąc za który wnoszona jest wpłata oraz  rodzaj opłacanych zajęć)

– w kasie Centrum, Rynek Górny 6 oraz świetlicach środowiskowych prowadzonych przez Centrum od poniedziałku do piątku                           w godzinach urzędowania.

 1. W przypadku jednej lub większej liczby nieobecności uczestnika zajęć w danym miesiącu opłata wynosi 75% ceny za zajęcia w danym miesiącu ( tylko w przypadku zajęć odbywających się co tydzień ).
  W przypadku choroby trwającej od 14 dni udokumentowanej zaświadczeniem lekarskim, opłata będzie naliczana proporcjonalnie w stosunku do nieobecności uczestnika.
 2. W przypadku większej lub mniejszej ilości zajęć w miesiącu opłata będzie naliczana proporcjonalnie w stosunku do ceny za 4 spotkania.
 3. Uczestnikom zajęć przysługują następujące zniżki:

-10% dla 1 osoby z rodzeństwa,

-15% dla uczestników co najmniej dwóch sekcji. Oferta dotyczy drugiej i następnych wybranych sekcji. Zniżka obowiązuje na tańsze zajęcia. W przypadku rezygnacji z innych wybranych sekcji i pozostaniu przy jednej, zniżki przestają obowiązywać.

-20% w ramach programu „Wielicka Karta Dużej Rodziny 3+” obejmującego zajęcia: Klub Młodego Plastyka, Robotowo, aerobik.

 1. Zniżki nie mogą być łączone (za wyjątkiem „Wielickiej Karty Dużej Rodziny 3+”) i są liczone dla tańszych zajęć.
 2. W przypadku zaległości w regulowaniu opłat w danym miesiącu uczestnik zajęć zostaje zawieszony do czasu uregulowania płatności.
 3. Dyrektor na podstawie pisemnej prośby, może ustalić indywidualne zwolnienia z opłat w przypadku trudnej sytuacji materialnej na podstawie zaświadczenia Ośrodka Pomocy Społecznej wydanego na prośbę zainteresowanego.
 4. Zniżki, o których mowa w pkt. 6 Regulaminu uczestnictwa w zajęciach Centrum, będą stosowane pod warunkiem dokonania opłat w terminie.
 5. Zawieszenie opłat w czasie trwania sezonu obowiązuje wyłącznie w przypadku pisemnej rezygnacji z zajęć.
 6. Rezygnacja z zajęć nie zwalnia uczestnika od obowiązku uregulowania zaległych opłat.
 7. Na prośbę uczestnika może zostać wydane zaświadczenie o uczestnictwie w zajęciach.
 8. Na prośbę uczestnika wydajemy faktury z tytułu uczestnictwa w zajęciach.
 9. Dokumentem potwierdzającym obecność na zajęciach jest prowadzony przez instruktora dziennik zajęć.
 10. W przypadku dołączenia do grupy w trakcie trwania zajęć opłata naliczana jest proporcjonalnie.

III. MIEJSCE ORAZ CZAS ZAJĘĆ

 1. Zajęcia odbywają się wyłącznie w wyznaczonym przez Dyrektora lub Kierownika miejscu, w godzinach pracy Centrum Rynek Górny 6 oraz w świetlicach środowiskowych prowadzonych przez Centrum.
 2. Czas zajęć ustalony jest na podstawie grafiku przygotowanego przez Kierownika w porozumieniu z instruktorem prowadzącym dane zajęcia.
 1. ODPRACOWYWANIE ZAJĘĆ
 2. W przypadku odwołania zajęć z winy instruktora, istnieje możliwość ich odpracowywania w innym terminie. Decyzję o odpracowaniu zajęć i ich  termin,  ustala instruktor po konsultacji   z kierownikiem Centrum.  W przypadku braku możliwości odrobienia zajęć, opłata za dany miesiąc będzie naliczana proporcjonalnie.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku zajęć o czym poinformuje (e-mailem, telefonicznie lub osobiście) osoby uczęszczające na zajęcia.
 4. Minimalną liczbę uczestników zajęć grupowych ustala się na 6 osób w zależności od rodzaju zajęć. W przypadku obecności na zajęciach mniejszej liczby osób, niż wymagane minimum, instruktor –   po  konsultacji z Dyrektorem lub Kierownikiem może podjąć decyzję  o usunięciu zajęć z oferty
 5. Uczestnik nie może odstępować opłaconych zajęć osobom trzecim.
 6. W sytuacjach spornych, informacji o płatności za zajęcia udziela Kasjer.
 1. ZASADY KORZYSTANIA Z PRACOWNI I WYPOSAŻENIA SAL, W KTÓRYCH ORGANIZOWANE SA ZAJĘCIA
 2. Uczestnik, który w terminie uiszcza należne opłaty, ma zagwarantowane prawo uczestnictwa w zajęciach oraz możliwość korzystania z pomieszczeń i części niezbędnych materiałów.
 3. Zasady korzystania z materiałów udostępnianych przez Centrum określają prowadzący zajęcia instruktorzy. Warunkiem uczestnictwa w niektórych zajęciach jest zapewnienie przez uczestnika własnych materiałów i sprzętów w zakresie przedstawionym przez instruktora.
 4. Uczestnik zajęć ma prawo przebywać w sali zajęć tylko w godzinach wyznaczonych na zajęcia pod opieką instruktora.
 5. Odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania wyposażenia sali ponosi osoba nie przestrzegająca zasad ich użytkowania. W przypadku osób nieletnich są to prawni opiekunowie tej osoby.
 6. Za ustalenie osoby odpowiedzialnej za powstałą szkodę odpowiada instruktor prowadzący zajęcia lub pracownik Centrum.
 7. Osoba odpowiedzialna za poniesione szkody, zobowiązana jest do ich pokrycia w terminie i na zasadach ustalonych z Centrum.

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

 1. Wszystkich uczestników zajęć i imprez obowiązuje bezwzględne przestrzeganie stosownych przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa.
 2. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia, uczestnicy zajęć i imprez obowiązani są do stosowania się do poleceń instruktora, pracownika Centrum.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią regulaminu.

……………………………………………………………………………………

 data i czytelny podpis

 

Oświadczam, że nie ma żadnych przeciwwskazań aby ……………………………………………………. uczestniczył/ła w zajęciach

                                                                                                               imię i nazwisko

 ruchowych organizowanych przez Wielickie Centrum Kultury.

                                                           

……………………………………………………………………………………

 data i czytelny podpis

                                                            Klauzula informacyjna wobec uczestników zajęć

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych jest Dyrektor Wielickiego Centrum Kultury z siedzibą w Wieliczce, Rynek Górny 6, 32-020 Wieliczka (dalej Centrum) „Administrator”

 1. Inspektor Ochrony Danych

Administrator powołał inspektora ochrony danych osobowych, ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail iod@synergiaconsulting.pl lub poprzez nr.tel. 500-610-605

 1. Cele i podstawy przetwarzania
 • Rejestracja uczestnika zajęć — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
 • Rozpowszechniania wizerunku uczestnika zajęć w celu promowania działalności Wielickiego Centrum Kultury oraz osiągnięć i umiejętności uczestnika zajęć na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit a) RODO
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych); prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest ochrona jego interesu majątkowego
 1. Odbiorcy danych

Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych m.in. firmom informatycznym, hostingowym, prawniczym, audytorskim, zajmującym się ochrona danych osobowych, oprócz tego możemy zostać zobowiązani np. na podstawie przepisu prawa do udostępnienia Pani/Pana danych osobowych podmiotom publicznym. Ponadto odbiorcami mogą być osoby odwiedzające Centrum, stronę internetową Centrum, fanpage Facebook, profil Instagram oraz serwis Youtube, stronę internetową oraz BIP Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka, media i odbiorcy mediów takich jak radio i TV

 1. Okres przechowywania danych
 • okres trwania umowy — w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy
 • okres 6 lat + 1 rok — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń
 • w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody do czasu zrealizowania celu lub jej wycofania
 1. Posiada Pani/Pan prawo do:
 • dostępu do treści swoich danych,
 • żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
 • żądania usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO o ile przetwarzanie nie wynika z obowiązku prawnego lub wykonywania zadań publicznych lub sprawowania władzy publicznej przez Administratora
 • ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 18 RODO
 • prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO
 • prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, odmowa ich podania może uniemożliwić udział w zajęciach a także eksploatację Pani/Pana wizerunku w celach przewidzianych w zgodzie.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Przetwarzanie danych osobowych może odbywać się w sposób zautomatyzowany w systemach informatycznych, co jednak nie wiąże się ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem

………………………………………………………………………                                                   ………………………………………………………………………

( podpis uczestnika zajęć/opiekuna prawnego)                                                                  (miejscowość, data)

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU UCZESTNIKA ZAJĘĆ

Wyrażam zgodę na przetwarzanie następujących kategorii danych osobowych:

 1. TAK ☐ NIE ☐ imienia i nazwiska uczestnika zajęć……………………………………………………………………………………..

(imię i nazwisko uczestnika)

 1. TAK ☐ NIE ☐ nieodpłatnego rozpowszechniania wizerunku uczestnika zajęć podstawie art. 81 ust. 1 prawa autorskiego zarejestrowanego podczas zajęć ……………………………………………..organizowanych przez Wielickie Centrum Kultury z siedzibą w Wieliczce, Rynek Górny 6, 32-020 Wieliczka (dalej Centrum).

na następujących polach eksploatacji;

 • stronie internetowej wck.wieliczka.eu
 • stronie internetowej oraz Biuletynie informacji publicznej Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka
 • w gablotach w siedzibie Administratora;
 • fanpage’u Facebook, profilu Instagram prowadzonym przez Administratora
 • W gazetce PULS WIELICZKI wydawanej przez Centrum i w kronice Centrum.

w celu promowania działalności Centrum oraz osiągnięć i umiejętności uczestnika zajęć, przez Wielickie Centrum Kultury z siedzibą w Wieliczce, Rynek Górny 6, 32-020 Wieliczka zgodnie z art. 7 oraz motywem 32 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 oraz  art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. (Dz.U.2019.0.1231 t.j)

 

………………………………………………………………………                    ………………………………………………………………………

(podpis uczestnika zajęć/opiekuna prawnego)                                                                   (miejscowość, data)

 

Każdorazowo w związku z publikacją na portalu Facebook, Instagram oraz Youtube następuje przekazanie danych osobowych do Państwa trzeciego USA i odbiorcą danych osobowych jest Spółka Facebook Inc oraz Spółka Google Inc. Spółka Facebook Inc.  oraz Google Inc przystąpiły do Porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności Unii Europejskiej z Departamentem Handlu USA w zakresie pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych od reklamodawców, klientów czy partnerów biznesowych w Unii Europejskiej.

Komisja Europejska uznaje, że Stany Zjednoczone zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych przekazywanych z Unii do samocertyfikowanych podmiotów w Stanach Zjednoczonych w ramach Tarczy Prywatności UE-USA. W szczególności Komisja stwierdza, że zasady opublikowane przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych rozumiane jako całość zapewniają stopień ochrony danych osobowych, który jest zasadniczo równoważny poziomowi gwarantowanemu podstawowymi zasadami ustanowionymi w dyrektywie 95/46/WE.